top of page

Thai Restaurant Association of Australia

CALL US

Thai Restaurant Association of Australia

ฟรี! ให้คำปรึกษาในการเปิดร้านอาหารในประเทศออสเตรเลีย

สมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลีย ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นองค์กรที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือแสวงหารายได้เป็นหลัก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย ได้มีโอกาสพัฒนากิจการค้าให้มีคุณภาพและความทันสมัย

bottom of page