นายทองพันธ์  มะลิวงษ์                    นายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียปี 2018 – ปัจจุบัน

นายไพบูลย์  พิณนาคิเลย์                 รองนายกสมาคมฯ

นายวิเชียร สละชีพ                          อุปนายกสมาคมฯ  New South Wales

นายเทิดศักดิ์  ด่านศักดิ์ชัย               อุปนายกสมาคมฯ  Tasmania

                                                     อุปนายกสมาคมฯ  Victoria

                                                     อุปนายกสมาคมฯ  Queensland

                                                     อุปนายกสมาคมฯ South Australia

                                                     อุปนายกสมาคม  Western Australia

                                                     อุปนายกสมาคม Northern Territory

นางสาวอมรรัตน์ สิมโนนม่วง            เหรัญญิก

นางสาวกมลรัชต์ กาญจนรัชต์           เลขานุการ

Mr.Watana  Wanasavage             ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายสมวงศ์ เวยยาวัจจมัย                 ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายสัจจา ตันศิริ                              ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นายจักรภาพ วงษ์ไพบูลย์                 ที่ปรึกษาสมาคมฯ

นางสาวณัฐภาสรณ์ ทิมสาด              กรรมการ

นางสาวพรทิพย์  บุญนาค                 กรรมการ

นางสงกรานต์ มุงคณโคตร               กรรมการ

Mrs.Vilaichit Lanul                        กรรมการ

นางกนกพรรณ ทองโชติ                   กรรมการ

นายวิเชียร  ทองโชติ                        กรรมการ

นางนนทกาญ เกตุธรรมกุล                กรรมการ

นายอานนท์  บินดานี                        กรรมการ

นางมาลี ศิลา                                  กรรมการ

นางวิไลพรรณ เซสาชน                    กรรมการ

นายวีระ  ดีชัย                                  กรรมการ

Mrs.Ratchanee Kavakul               กรรมการ

Miss.Nararat Jintula                      กรรมการ

Mrs.Supaweelak Thongtakhu       กรรมการ

Mr.Songsak Thanandonthong       กรรมการ

Mr.Guitar Wichian Salacheep        กรรมการ

นางธิดารัตน์  อึ๋ง                               กรรมการ

Mrs.Siri  Muntz                               กรรมการ

Mrs.Rose Khan                              กรรมการ

Mrs.Jenny  Praisang                      กรรมการ

นายฉลาก  โพธิ์ภักดิ์                         กรรมการ

นายเจริญ กุลีช่วย                              กรรมการ

Mr.Thomazet Thanaphongsakorn     กรรมการ