ประวัติความเป็นมาของสมาคม

สมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลีย (Thai Restaurant Association of Australia : TRAA)ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นองค์กรที่ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือแสวงหารายได้เป็นหลัก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย ได้มีโอกาสพัฒนากิจการค้าให้มีคุณภาพและความทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการ สนับสนุนการค้าการส่งออก ของไทยให้มีการจำหน่ายสินค้าไทยในต่างประเทศ เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่นข้าวหอมมะลิของไทย วัตถุดิบในการประกอบอาหาร อาหารไทยกึ่งสำเร็จรูป หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่มีความรึความสามารถในด้านการทำอาหารไทยก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำชื่อเสียงให้ประเทศไทย ซึ่งถือว่า เป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมการประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลีย

3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย

4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อมูลต่างๆ จากสมาชิก เกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหาร ทั้งนี้ด้วยความยินยอมจากสมาชิก เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง

5. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของอาหารไทย ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

6. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพอาหารไทยให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

ผลงานที่ผ่านมา

ด้านการส่งเสริมร้านอาหารไทย และประเพณีไทย

·        จัดงานลอยกระทง และงานเทศกาลอาหารไทย ในปี 2014 ที่ Museum of Contemporary Circular Quay  โดยในงานมีการจัดการสาธิตการประกอบอาหาร การประกวดการประกอบอาหารไทยและการแสดงวัฒนธรรมไทย และขายอาหารไทย  ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลีย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2016

·       จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 ที่สถาบัน Australian International Collage (AIC) นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 2-9 มีนาคม 2016 โดยมีการจัดฝึกอบรม ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานในฝีมือแรงงานแห่งชาติ

·       จัดอบรมหลักสูตร Food Safety Supervisor ฟรี  จำนวน 60 คน โดยร่วมมือกับสถาบัน  Australian International College (AIC)

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2017

·       จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 ที่สถาบัน Australian International Collage (AIC) นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  มีนาคม 2017 โดยมีการจัดฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานในฝีมือแรงงานแห่งชาติ

·       จัดอบรมหลักสูตร Food Safety Supervisor ฟรี  จำนวน 60 คน โดยร่วมมือกับสถาบัน  Australian International College (AIC)

ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ปี 2017

จัดงานแห่เทียนพรรษา รอบ Thai Town พฤษภาคม 2017